Medlemskab


Kontingent

Det årlige kontingent er 350 kr.

 

Kontingentet overføres til Reg.nr 5479  Kontonr. 5666543 inden udgangen af årets 1. kvartal.

 

Husk at skrive 'kontingent' som modtagertekst

 

Hvad sker der, hvis man ikke betaler ? :

 

- se vedtægternes § 9. Restance : Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sent betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales senest 2 måneder herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af våbenpåtegningen iværksættes. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indmeldelsesgebyr.


Gebyr SKV2

Efter indsendelse af SKV, sendes betalingslink direkte til ansøger, som så selv er ansvarlig for betaling af kr. 300,- for SKV2 ansøgning/fornyelse.

 

Foreningen behandler ikke SKV2'ere for medlemmer i kontingentrestance.

Vedtægter for Historisk Riffelskytteforening (feb. 2013)

 

 • 1. Navn og hjemsted:
  Historisk Riffelskytteforening Sjælland, som har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet den 02-02-2000. Historisk Riffelskytteforening Sjælland er medlem af Historisk Skytteforbund, tilsluttet Dansk Skytte Union og dermed Danmarks Idræts Forbund samt DDS Storkøbenhavn og dermed De Danske Skytteforeninger og således under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

 • 2. Formål
  Foreningens formål er at dyrke konkurrenceskydning med ældre våben (rifler, kaliber .22 rifler (salonrifler), pistoler og revolvere), samt på anden måde virke for denne sports fremme

 

 • 3. Våbenpåtegningsret.
  Foreningen er af Københavns politidirektør godkendt til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

 

 • 4. Tilbagekaldelsesret og - pligt.
  Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning (våbenbekendtgørelsens
 • 4, stk.2)

 

 • 5. Medlemsskab
  Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

 

 • 6. Indmeldelse
  Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 1 måned.

 

 • 7. Udmeldelse
  Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Ved udmeldelse tilbagekaldes medlemmets våbenpåtegninger.

 

 • 8. Indskud og kontingent
  Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. Kontingentet for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 9. Restance
  Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales senest 2 måneder herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af våbenpåtegningen iværksættes. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indmeldelsesgebyr.

 

 • 10. Udelukkelse og eksklusion
  Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbundet.

 

 • 11. Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst et år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 • 12. Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

     • 13. Generalforsamlingens ledelse m.v.
   Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægts-ændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. §20. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance, som har været medlem i mindst 2 måneder, og som godkendes af politiet (se våbenbekendtgørelsens §36). Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

   

  • 14. Ekstraordinær generalforsamling
   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

   

  • 15. Bestyrelse - Valg
   Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og et menigt medlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Bestyrelsen holder Københavns politidirektør underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted (våbenbekendtgørelsens §4, stk. 3).

   

  • 16. Tegningsret
   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5000,00 kr. (fem tusinde) kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

   

  • 17. Regnskab
   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

   

  • 18. Revision
   På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jvf. § 12. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

   

  • 19. Vedtægtsændringer
   Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

   

  • 20. Foreningens opløsning
   Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. Foreningen hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.

   

  Vedtaget februar 2013

  Steen Fugleberg, formand.


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af kasserer.
  9. Valg af sekretær.
  10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  13. Valg af delegerede til HSF's Årsmøde
  14. Eventuelt.